Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Публична администрация

Клуб "Икономика 2000" възприема развитието на успешна и открита публичната администрация като основно средство за посрещане на новите предизвикателства пред България, свързани с членството й в ЕС. Клубът предоставя услуги, свързани с изграждане на институционалния капацитет и въвежда нови методи за управление на публичната администрация.

Околна среда

Клуб 'Икономика 2000' развива активна дейност в сферата на управлението и опазването на околната среда. Клубът участва в изпълнението на проекти, свързани с разработване на стратегически документи в сектора; управление и финансиране на дейности по третиране на битовите отпадъци; разработване на нормативни документи по сектори (води, отпадъци и др).

Социална политика

Голяма част от изследователската активност на Клуб "Икономика 2000" е в областта на социалната политика. Клубът е водеща организация, работеща по проблеми на системата за социална защита, включваща двете социално-защитни мрежи - социално осигуряване и социално подпомагане.

Регионално развитие

Изследванията в областта на регионалното развитие включват осъществяването на проекти, Обект на изследване са също социално-икономическото развитие на райони с етнически смесено население в България.

Реална икономика

Централна тема на изследователската работа на Клуб 'Икономика 2000' е реалната икономика - взаимодействието между правителството и пазарите, корпоративното и индустриалното преструктуриране в България и други източноевропейски страни.

Новини

Покана за участие в пресконференция по проект „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“
14-01-2022
Целта на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната Стратегия и Пътната карта за изпълнението й.

Събития

Национална кръгла маса по проект „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“
14-12-2020
На 8 декември 2020 г. от 10.00 до 13.00 ч. се проведе виртуална Национална кръгла маса и се състоя заключителна пресконференция по проекта.

Проекти

Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданско общество в България за европейския зелен пакт LIFE CE STARSEED
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС съгласно сключен договор № LIFE20 NGO4GD/BG/000017 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.
Общата цел на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпъ
Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух (LIFE-IP Clean Air)
LIFE-IP Clean Air е интегриран проект по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069
Общата цел на проекта е подобряване на мониторинга, управлението и изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпълнението й.
За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия
Общата цел на проекта е подпомагане на създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП) в страната.