Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Публична администрация

Клуб "Икономика 2000" възприема развитието на успешна и открита публичната администрация като основно средство за посрещане на новите предизвикателства пред България, свързани с членството й в ЕС. Клубът предоставя услуги, свързани с изграждане на институционалния капацитет и въвежда нови методи за управление на публичната администрация.

Околна среда

Клуб 'Икономика 2000' развива активна дейност в сферата на управлението и опазването на околната среда. Клубът участва в изпълнението на проекти, свързани с разработване на стратегически документи в сектора; управление и финансиране на дейности по третиране на битовите отпадъци; разработване на нормативни документи по сектори (води, отпадъци и др).

Социална политика

Голяма част от изследователската активност на Клуб "Икономика 2000" е в областта на социалната политика. Клубът е водеща организация, работеща по проблеми на системата за социална защита, включваща двете социално-защитни мрежи - социално осигуряване и социално подпомагане.

Регионално развитие

Изследванията в областта на регионалното развитие включват осъществяването на проекти, Обект на изследване са също социално-икономическото развитие на райони с етнически смесено население в България.

Реална икономика

Централна тема на изследователската работа на Клуб 'Икономика 2000' е реалната икономика - взаимодействието между правителството и пазарите, корпоративното и индустриалното преструктуриране в България и други източноевропейски страни.

Новини

Събития

Провеждане на церемония по връчване на наградите от конкурса „Бизнес модели за кръгова икономика“
27-01-2023
Каним всички участници в конкурса на събитието, което ще се проведе на 17 февруари 2023 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Институт за икономически изследвания – Българска академия на науките.

Проекти

Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат
Проектът (BGENVIRONMENT-4.004-0001) се изпълнява с финансовата подкрепа на фм на ЕИП и цели да спомогне за подобряване състоянието на околната среда и намаляване на ефекта от измененията в климата в общините Димитровград, Любимец и Златоград.
Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат
Проектът (BGENVIRONMENT-4.004-0002) се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.
Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество
Проектът е финансиран със средства по програма „LIFE“ 101074157 LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima и цели да подпомогне подготовката на България за предизвикателствата пред водния сектор в областта на действията в областта на климата през следващото десетилетие.
ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия (FLAG FICET)
Проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия) цели разработване, демонстриране и популяризиране на иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ за подкрепа на
Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръки
Основната цел на проекта е да се оцени напредъка по създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия, което трябва да се постигне чрез реформата му.