Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Публична администрация

Клуб "Икономика 2000" възприема развитието на успешна и открита публичната администрация като основно средство за посрещане на новите предизвикателства пред България, свързани с членството й в ЕС. Клубът предоставя услуги, свързани с изграждане на институционалния капацитет и въвежда нови методи за управление на публичната администрация.

Околна среда

Клуб 'Икономика 2000' развива активна дейност в сферата на управлението и опазването на околната среда. Клубът участва в изпълнението на проекти, свързани с разработване на стратегически документи в сектора; управление и финансиране на дейности по третиране на битовите отпадъци; разработване на нормативни документи по сектори (води, отпадъци и др).

Социална политика

Голяма част от изследователската активност на Клуб "Икономика 2000" е в областта на социалната политика. Клубът е водеща организация, работеща по проблеми на системата за социална защита, включваща двете социално-защитни мрежи - социално осигуряване и социално подпомагане.

Регионално развитие

Изследванията в областта на регионалното развитие включват осъществяването на проекти, Обект на изследване са също социално-икономическото развитие на райони с етнически смесено население в България.

Реална икономика

Централна тема на изследователската работа на Клуб 'Икономика 2000' е реалната икономика - взаимодействието между правителството и пазарите, корпоративното и индустриалното преструктуриране в България и други източноевропейски страни.

Новини

Събития

РЕСАК проведе втори обучителен курс в рамките на проект FEMA
30-06-2016
Центърът за приложение на спътникови изображения проведе втори обучителен курс на тема 'Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС'

Проекти

Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (FEMA)
Проектът е финансиран по програма BG03 'Биологично разнообразие и екосистеми”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014) с договор № Д-33-87/27.08.2015 г.
„CIVILWATER – Опазване и осигуряване на качеството на битовите води в рамките на трансграничната зона“
Европейският проект „CIVILWATER' се разработва в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013“.
НоБоМа – Ръководство „без граници” за социално обслужване на възрастни хора за стимулиране на мобилността, международното учене през целия живот и трансфера на компетенции
Проектът НоБоМа (NoBoMa) се финансира от програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС и е с период на изпълнение 10/2012-11/2013. Осъществяването на проекта се ръководи и координара от WISDOM (Виенски институт за социални науки и практики), Австрия.
Система за подпомагане вземането на решения относно риска от наводнения в басейна на река Струма
Проектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.
Автоматизирани телеметрични устройства за оперативно наблюдение на басейна на река Места
Проектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.