Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Резултати от проведената международна конференция на тема „Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България“Събитието бе организирано в рамките на проект FEMA, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) в партньорство с Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, Центъра за приложение на спътникови изображения – ReSAC и Клуб “Икономика 2000”. 


Целта на конференцията бе да се представят напредъка и постигнатите резултати по проекта, да се обмени опит, както и да се индентифицират добрите практики при картитране и оценка на екосистемните услуги. 


Конференцията откри доц. д-р Анна Ганева, директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Тя приветства участниците в конференцията и поздрави екипа на проекта за напредъка в изпълнението на задачите и добре свършената работа до момента като пожела успешно завършване и добри резултати в края на проекта. Програмата продължи с встъпителна презентация на проф. Йордан Узунов, ръководител на проект FEMA. Той представи основните задачи и цели както и различни етапи в изпълнението на проекта. Проф. Узунов благодари на Министерството на околната среда и водите в лицето на Програмния оператор на програма BG03 на ФМ на ЕИП, НСЗП и Дирекция „Управление на водите“ за подкреапата и съдействието при изпълненеието на проекта. Проф. Узунов изказа своята благодарност и на ИАОС и Басейновите дирекции за представените данни и информация, без които не би било възможно изпълнението на проекта. Не на последно място, проф. Узунов благодари и на колегите, работили по проекта.


Конференцията продължи с презентация на г-н Васил Василев, ЦПСИ – РЕСАК, който представи използваните подходи при картиране на типовете сладководни екосистеми, а методиката за оценка на състояние на сладководните екосистеми и техните услуги бе представена от доц. Лъчезар Пехливанов, ИБЕИ – БАН. Останалите презентации от сесията по сладководните екосистеми включваха представяне на подходите при анализа на състоянието на екосистемите и техните услуги, както и представяне на конкретни резултати от създадените ГИС база данни и картен материал. В рамките на тази сесия бе представен и опита на румънски колеги при оценката на екосистемните услуги и по-конкретно различния подход, който са използвали, а именно – ангажиране на заинтересованите страни на етап оценка на екосистемните услуги. Презентацията изнесе д-р Михай Адамеску от Университета в Букурещ. Сесията завърши с интересна презентация на д-р Пол Ерик Аспхолм, от Норвежкия институт по биоикономика, NIBIO. Той представи ролята на речната мида в екосистемите и техните екосистемните услуги като даде конкретни примери от Норвегия.


Следобедната сесия на конференцията бе разделена на две части – представяне на подходи и методика за оценка на морските екосистеми и екосистемни услуги и дискусионен панел. Представянето на дейностите по оценка и картиране на морските екосистеми и техните услуги бе направено от доц. д-р Венцислав Карамфилов, ИБЕИ – БАН, и доц. д-р Валентина Тодорова, ИО – БАН. Специфичните въпроси относно картирането и оценката на черноморските екосистеми и спецификата в работата и дизайна на гео базата данни бяха представени от проф. Вълко Бисерков и Йордан Бисерков. Последна, в серията морски екосистеми, бе отново презентацията на г-н Аспхолм, който този път разказа за китовете и свързаните с тях културни екосистемни услуги. Презентацията бе свързана с набиращия скорост туристически пакет за наблюдаване на китове, който става изключително популярен в северната част на Норвегия. 


Конференцията завърши с дискусионен панел, където участниците в конференцията имаха възможност да зададат своите въпроси и изкажат своето мнение. След активната дискусия, проф. Узунов закри конференцията и пожела успешен завършек на проекта.Презентациите от мероприятието можете да изтеглите оттук:


https://recorg-my.sharepoint.com/personal/lstoeva_rec_org/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=17be7ee05d61844a5b9c5b4413747443d&authkey=AeR9CIsrPNn5cuMcGPlvPPQ&expiration=2017-06-03T11%3a57%3a54.000Z