Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (FEMA)Проектът е финансиран по програма BG03 'Биологично разнообразие и екосистеми”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014) с договор № Д-33-87/27.08.2015 г.

повече

„CIVILWATER – Опазване и осигуряване на качеството на битовите води в рамките на трансграничната зона“Европейският проект „CIVILWATER' се разработва в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013“.

повече

НоБоМа – Ръководство „без граници” за социално обслужване на възрастни хора за стимулиране на мобилността, международното учене през целия живот и трансфера на компетенцииПроектът НоБоМа (NoBoMa) се финансира от програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС и е с период на изпълнение 10/2012-11/2013. Осъществяването на проекта се ръководи и координара от WISDOM (Виенски институт за социални науки и практики), Австрия.

повече

Система за подпомагане вземането на решения относно риска от наводнения в басейна на река СтрумаПроектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

повече

Автоматизирани телеметрични устройства за оперативно наблюдение на басейна на река МестаПроектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

повече

Мрежа от референтни лаборатории за оценка на състоянието на околната среда за водопотребителитеПроектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

повече

Конкурентоспособност, иновации и нематериални инвестиции в Европа - COINVESTВ рамките на проект COINVEST, осъществяван с подкрепата на Седма рамкова програма на Европейската комисия, се експериментира нова методология за измерване на нематериалните активи, разкриване на техния принос в БВП и подобряване конкурентоспособността на

повече

КООП АТ-БГПроектът е насочен към развитие на сътрудничество между Австрия и България в областта на политиката на пазара на труда.

повече

Европейска мрежа за изследване на икономическото влияние на информационните и комуникационни технологии (European Network for the Research on the Economic Impact of ICT)Проектът е осъществяван с подкрепата на Седма рамкова програма на Европейската комисия. Клуб "Икономика 2000" е партньор по проекта от българска страна.

повече

STEPS - Засилване на ангажираността в изследвания на общественото здравеПроект STEPS, финансиран от Седма рамкова програма на ЕС, има за цел насърчаване участието на гражданското общество в изследвания в областта на общественото здраве и подобряване качеството на живот на европейските граждани.

повече

«12»