Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Система за подпомагане вземането на решения относно риска от наводнения в басейна на река Струма


За връзка:


Телефон: 944 50 27
Email: office@club2000.org


Проектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

Основната цел на проекта е разработването на поддържаща инфраструктура и инструменти за осъществяване на мониторинг на качеството на вода и утайките в речния басейн Струма, което ще улесни компетентните органи в сферата на управлението на водите и гражданската защита в България и Гърция при прилагането на Рамковата директива за водите и наводненията.

Основните резултати, които следва да бъдат постигнати в резултат на успешното изпълнение на проекта са както следва:

  • Изготвени общи спецификации за системите за мониторинг;
  • Изградени напълно функционални телеметрични мрежи в гръцката и българската част от речния басейн;
  • Разработена хармонизирана методология за обработка на телеметрични данни;
  • Приведена в експлоатация експертна система за предсказване на наводнения и ерозионни процеси в реално време;
  • Изградена инфраструктура в подкрепа на компетентните органи в сферата на наблюдението и управлението на качеството на водите и утайките (включително, база данни, експертни системи и webIMS).

Партньори на Клуб “Икономика 2000” по проекта са Балкански център по екология, Гърция и Децентрализирана администрация на област Македония Тракия, Гърция.