Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Автоматизирани телеметрични устройства за оперативно наблюдение на басейна на река Места


Уеб сайт на източника:

За връзка:


Телефон: 944 50 27
Email: office@club2000.org


Проектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

Основната цел на проекта е разработването на функционален механизъм в подкрепа на компетентните органи в сферата на управлението на водите в България и Гърция, което ще улесни планирането и осъществяването на устойчиво управление на водите и гражданската защита.

Основният резултат, които следва да бъде постигнат в резултат на успешното изпълнение на проекта, е изграждането на функционален и устойчив механизъм за извършване на телеметричен мониторинг от страна на басейновите дирекции, включително:

  • Изградени мрежи от съвместими и калибрирани датчици, способни да разпространяват надеждни и съвместими данни за качество на водата за целите на оперативния мониторинг на водните обекти в двете страни;
  • Набрани софтуерни продукти и експертни системи за обработка на данни, касаещи качеството на водите и ранното предупреждение в случаи на замърсяване;
  • Изградена поддържаща инфраструктура за трансгранично сътрудничество, осигуряваща функционирането на мрежите.

Партньори на Клуб “Икономика 2000” по проекта са Балкански център по екология, Гърция и Децентрализирана администрация на област Македония Тракия, Гърция.