Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

НоБоМа – Ръководство „без граници” за социално обслужване на възрастни хора за стимулиране на мобилността, международното учене през целия живот и трансфера на компетенции


Уеб сайт на източника:

За връзка:


Телефон: 944 50 27
Email: office@club2000.org


Проектът NoBoMa се финансира от програма 'Леонардо да Винчи' на ЕС и е с период на изпълнение 10/2012-11/2013. Осъществяването на проекта се ръководи и координира от WISDOM (Виенски институт за социални науки и практики), Австрия.

Основната цел на проекта НоБоМа е да се повиши прозрачността и международното признание на уменията и квалификациите в сферата на предоставянето на социални услуги за възрастни хора в Австрия, България, Унгария, Румъния и Словения чрез разработването на Матрици на компетентностите и практични инструменти за самооценка, позволяващ на професионалистите в сферата да оценят професионалните си компетенции.

Основните резултати, които следва да бъдат постигнати от екипа на Клуб 'Икономика 2000' в рамките на проекта са както следва:

  • Изготвен анализ на съществуващите описания на компетенциите на социалните професии, свързани с предоставянето на услуги на възрастните хора;
  • Проведени 15 интервюта с експерти, професионалисти и студенти по социална работа;
  • Изготвена матрица на компетенциите за професии, свързани с обслужването на възрастни хора;
  • Изготвен и тестван инструмент за самооценка на професионалните компетенции;
  • Изготвен анализ на резултатите от проведените интервюта.

Партньори на Клуб “Икономика 2000” по проекта са WISDOM (Виенски институт за социални науки и практики), Австрия; 3s research laboratory, Австрия; VINZENTINUM (Здравно учебно заведение към болница „Систърс оф мърси“), Австрия; Caritas Pecs, Унгария; OBSERVATORY for LLL Development (ODIP), Румъния; Public Opinion and Mass Communication Research Centre (CJMMK) at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana (Изследователски център на общественото мнение и масовата комуникация към Факултета по обществени науки, Университет Любляна, Словения).