Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

„CIVILWATER – Опазване и осигуряване на качеството на битовите води в рамките на трансграничната зона“


Уеб сайт на източника:

За връзка:


Телефон: 944 50 27
Email: office@club2000.org


Европейският проект „CIVILWATER – Опазване и осигуряване на качеството на битовите води в рамките на трансграничната зона“ (02.11.06) се разработва в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013“.


Проектът цели разработването на единни приложими стандарти за интегрирано управление на общинските водни ресурси в съответствие с изискванията на Рамковата директива по водите и националните законодателства, които да спомогнат ограничаването на екологичния отпечатък на водоползването в урбанизираните територии. Основните дейности по проекта включват:


Разработване и последваща оценка на единни стандарти и оперативни методологии за контрол на качеството и опазване на питейните води, както и пилотна употреба на съоръжения за управление на водите (включително система за мониторинг на качеството на водите в реално време, система за ранно предупреждение при аварии, дигитална система за контролирано напояване и други).

Обучение на редица целеви групи в сферата на управлението на водните ресурси.

Разработване на трансгранични механизми за подкрепа на устойчивото и разумно водоползване на водните ресурси.


Продължителността на проекта е 24 месеца. Той обхваща периода 01/06/2013 – 31/05/2015 г.


Партньорите по проекта са: Децентрализирана администрация на област Македония Тракия, Клуб „Икономика 2000“, Балкански център по екология, община Орeoкастро и община Благоевград.